ODBORNÉ ZAMERANIE

OBČIANSKE A RODINNÉ PRÁVO

 • zastupovanie fyzických a právnických osôb pred súdmi a inými orgánmi vo všetkých štádiach konania
 • zastupovanie pri rokovaniach s protistranou
 • právne analýzy, rozbory a posudky
 • koncipovanie občianskoprávnych zmlúv a ich pripomienkovanie
 • zabezpečenie záväzkov
 • zastupovanie v dedičskom konaní
 • bezpodielové a podielové spoluvlastníctvo
 • problematika vlastníckeho práva
 • komplexný právny servis pri prevode, prechode a prenájme nehnuteľností, vrátane zastupovanie v katastrálnom konaní
 • rozvod manželstva
 • úprava práv a povinností k maloletým
 • konanie o nariadenie neodkladného opatrenia
 • obmedzenie, pozbavenie a pozastavenie výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým
 • priznanie, zvýšenie, zníženie, zrušenie vyživovacej povinnosti
 • spory o určenie otcovstva
 • návrhy rodičovských dohôd

OBCHODNÉ PRÁVO

 • právo obchodných spoločností a družstiev (zakladanie spoločností vrátane prípravy všetkých potrebných listín a vykonanie zápisu v obchodnom registri, zmeny zápisov v obchodnom registri, zvyšovanie a znižovanie základného imania, prevody obchodných podielov, príprava valných zhromaždení, transformácie a fúzie obchodných spoločností, zmena či zrušenie a zánik obchodných a iných spoločností, predaj podnikov a ich častí, vykonanie likvidácie spoločnosti až po rozdelenie likvidačného zostatku, výmaz obchodných spoločností z obchodného registra, predaj podnikov a ich častí)
 • zastupovanie v konaní na živnostenskom úrade
 • poskytovanie právnych konzultácií v obchodnoprávnej agende
 • koncipovanie obchodnoprávnych zmlúv a ich pripomienkovanie
 • zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi
 • komplexné súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok, vrátane exekučného konania

TRESTNÉ PRÁVO

 • trestnoprávne poradenstvo a trestné obhajoby
 • spisovanie dokumentov a podaní pre súdy a orgány činné v trestnom konaní
 • zastupovanie obvinených v prípravnom konaní a v konaní pred súdmi vo všetkých štádiách súdneho konania
 • zastupovanie poškodených pri uplatňovaní nároku na náhradu škody v trestnom konaní

PRACOVNÉ PRÁVO

 • pracovnoprávne konzultácie
 • koncipovanie a pripomienkovanie pracovných zmlúv a ďalších pracovnoprávnych písomností
 • zastupovanie zamestnancov a zamestnávateľov v sporoch vzniknutých z pracovnoprávnych vzťahov

SPRÁVNE PRÁVO

 • komplexné právne poradenstvo
 • zastupovanie v správnom konaní
 • správne súdnictvo

DRAŽOBNÉ PRÁVO

 • právne poradenstvo pre účastníkov, dlžníkov a navrhovateľov dobrovoľnej dražby
 • zastupovanie v súdnom konaní o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby